Regulament

REGULAMENTUL  SERVICIILOR  PENTRU  PUBLIC
  

Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecțiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău se face în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.
Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor, prin serviciile oferite, o bogată şi diversificată colecţie de documente.

Servicii gratuite:
1. Înscrierea la bibliotecă şi eliberarea permisului de intrare.
2. Împrumutul documentelor la domiciliu prin secţiile de împrumut şi filialele bibliotecii.
3. Prelungirea termenului de împrumut.
4. Consultarea (utilizarea) documentelor în sălile de lectură.
5. Studierea şi cercetarea colecţiilor speciale – ex-librisurilor, fotografiilor, documentelor manuscrise, cărţilor rare etc., în original sau facsimile, – în săli destinate acestui scop.
6. Audierea şi vizionarea documentelor audio-video în locurile special amenajate.
7. Oferirea de informaţii şi referinţe în sistem tradiţional sau electronic.
8. Livrarea online de documente electronice la cerere.
9. Oferirea de informaţii din domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau din alte baze de date (în sistem tradiţional sau informatizat).
10. Utilizarea bibliotecii de la distanţă prin pagina WEB, telefon, fax, poștă;
11. Accesul la Internet.
12. Transportul la domiciliu a documentelor special destinate nevăzătorilor.
13. Accesul la colecţiile altor biblioteci din ţară prin serviciul de împrumut interbibliotecar, sub condiţia ca utilizatorul să suporte financiar cheltuielile poştale pentru expediţie.
14. Rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării.
15. Asistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe sau în sistem informatizat.
16. Informarea bibliografică.
17. Organizarea de programe culturale şi educative, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, evenimente, expoziţii, activităţi educative, cursuri etc..
18. Salvarea informaţiei din bazele de date ale bibliotecii sau a celei regăsite pe Internet pe un mediu de stocare asigurat de utilizator, de tip CD/DVD blank, şi care nu prezintă riscuri de virusare a calculatoarelor.

Servicii contra cost:
1. Efectuarea de copii xerox după documentele existente în colecţiile bibliotecii.
2. Imprimarea informaţiei pe suport de hârtie.

Conform Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 247 din 28.12.2017, taxele sunt următoarele: 0,20 lei/pagina simplă A4 pentru imprimarea pe hârtie a informaţiei din baza de date a bibliotecii şi efectuarea de copii după documentele existente în colecţiile bibliotecii.

Condiţii generale privind accesul la servicii:
• Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza fişei-contract de împrumut.
• La înscriere, fiecare utilizator completează şi semnează fişa-contract de utilizare a serviciilor bibliotecii, care devine document juridic cu rol de titlu executoriu, pe baza căreia se eliberează permisul de utilizator valabil pe o perioadă de cinci ani, cu condiţia vizării anuale.
• Semnarea fişei-contract constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate sau consultate, utilizarea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă şi respectarea prezentului regulament.
Permisul de utilizator este personal şi netransmisibil.
• La cererea bibliotecarului, utilizatorul este obligat să prezinte, alături de Permisul de utilizator şi actul de identitate.
• Utilizatorul trebuie să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din secţiile cu acces al publicului pentru a se depista eventualele sustrageri de documente din bibliotecă.
• Accesul în secţiile şi flialele bibliotecii cu mape, sacoşe, bagaje, paltoane, pardesiuri etc. este interzis. Acestea se vor depozita în spaţiile indicate de bibliotecar.
• Utilizatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă.
• Publicaţiile solicitate vor fi verificate de utilizatori înainte de împrumut. Orice neregulă (pagini lipsă, decupaje, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată pe loc bibliotecarului pentru a nu întâmpina neplăceri la restituirea lor.
• în sălile de studiu sunt interzise: consumul alimentelor, fumatul, consumul băuturiloralcoolice, folosirea telefoanelor mobile, intrarea persoanelor în stare de ebrietate sau a căror vestimentaţie contravine normelor morale şi de igienă personală.

Împrumutul documentelor:
• Pot beneficia de împrumut la domiciliu utilizatorii cu domiciliul stabil în judeţul Bacău şi, la cerere, elevii şi studenţii cu documente doveditoare (legitimaţie/adeverinţă/carnet de note din care să rezulte calitatea de student/elev).
• Fiecare utilizator poate împrumuta maximum 4 (patru) cărţi pe fişă.
• Fiecare împrumut se acordă pe o durată de maximum 21 zile cu posibilitate de prelungire o singură dată pentru încă 21 de zile.
• Prelungirile se pot face direct sau prin telefon, la secţiile sau filialele de unde au fost împrumutate documentele.
• Dacă utilizatorul are cărţi împrumutate la domiciliu şi termenul de restituire este depăşit, acesta nu poate beneficia de împrumuturi în sălile de lectură sau orice alte servicii până la soluţionarea restituirii.

Consultarea documentelor:
• Accesul în sălile de lectură si multimedia este posibil doar în baza permisului de utilizator pentru toate persoanele, indiferent de domiciliu.
• Documentele care fac parte din fondurile sălilor de lectură şi multimedia, se consultă pe loc şi nu pot face obiectul unui împrumut în exteriorul bibliotecii.
• Pentru obţinerea documentului de bibliotecă în sălile de lectură şi multimedia este absolut necesară completarea unui buletin de cerere tipizat.
• Numărul documentelor ce pot fi solicitate spre consultare la sala de lectură este de maximum 10 (zece) volume pe zi.
• Utilizatorii pot solicita, pe baza permisului de utilizator şi a unei cereri scrise, documente care nu se găsesc în fondurile bibliotecii noastre. Documentele primite prin împrumut interbibliotecar se pot consulta numai în sălile de lectură sau multimedia, unde se păstrează pe toată durata împrumutului.

Accesul la Calculatoarele cu Internet:
• Se face numai pe baza permisului de utilizator indiferent de domiciliu.
• Limita maximă de utilizare gratuită a internetului este de o oră/zi.
• Copiii sub 7 ani pot avea acces la Internet doar însoţiţi de către unul dintre părinţi sau un tutore legal.
• Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru folosirea calculatoarelor şi a Internetului.
• Accesarea site-urilor cu caracter obscen, imaginile ofensatoare, vulgare, indecente este interzisă – utilizatorii trebuie să ia cunoştinţă de faptul că accesul la Internet este monitorizat.
• Orice modificare a soft-urilor preinstalate în unitatea PC este interzisă.
• Utilizatorii vor fi responsabili pentru orice informaţie preluată de pe Internet prin intermediul computerelor din Bibliotecă.
• Utilizatorii îşi asumă responsabilitate pentru orice informaţie pe care o postează în mediul online prin intermediul serviciilor informatizate de acces la internet.
• Utilizatorii sunt obligaţi să respecte drepturile de proprietate intelectuală şi legile privind drepturile de autor atunci când folosesc calculatoarele bibliotecii.

Obligaţiile utilizatorului:
• Să respecte Regulamentul Serviciilor pentru Public.
• Să informeze corect bibliotecarul asupra datelor personale la înscriere şi despre schimbarea domiciliului sau a actelor de identitate în termen de 15 zile.
• Să respecte termenul de împrumut la domiciliu al documentelor.
• Să restituie documentele de bibliotecă în starea în care le-au primit. Este interzis schimbul documentelor de biblioteca între utilizatori, atât cele ce se studiază în sălile de lectură, cât şi cele împrumutate la domiciliu.
• Să asigure igiena cărţilor împrumutate şi să informeze biblioteca asupra îmbolnăvirilor de natură contagioasă.
• Să aibă o atitudine civilizată faţă de ceilalţi utilizatori şi personalul bibliotecii, să folosească cu responsabilitate bunurile puse la dispoziţie pentru informare, lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă.

Sancţiuni pentru încălcarea Regulamentului Serviciilor pentru Public:
• Suspendarea pe o perioadă determinată sau anularea permisul de utilizator, în funcţie de gravitatea cazului.
• Utilizatorul care a deteriorat sau a pierdut unul sau mai multe documente împrumutate este obligat, fără întârziere, să procure un exemplar identic (acelaşi: titlu, autor, ediţie) sau să achite contravaloarea actualizată a documentului pierdut sau deteriorat, multiplicată de trei ori, conform prevederilor Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată. Orice operaţiune de împrumut este suspendată până la soluţionarea restituirii sau despăgubirii. Pentru utilizatorii minori, despăgubirile vor fi suportate de către părinţi sau tutori/giranţi.
• Depăşirea termenului de împrumut se penalizează cu achitarea taxei stabilite.
• Conform Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 247 din 28.12.2017 taxa de penalitate întârziere restituire carte peste prevederile regulamentului este de 0,10 lei/vol. pe zi până la 50% din valoarea de inventar actualizată cu rata inflaţiei.
• Nerestituirea sau însuşirea publicaţiilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu suspendarea permisului de utilizator, achitarea taxelor de întârziere şi a contravalorii actualizate a publicaţiilor nerestituite.
• Distrugerea sau sustragerea documentelor de bibliotecă sau a altor bunuri materiale aflate în patrimoniul bibliotecii, constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare.
• Serviciile oferite utilizatorilor bibliotecii pot fi suspendate sau anulate în cazul nerespectării prezentului Regulament sau necomunicării modificărilor survenite în datele personale.

(Prezentul  Regulament intern a fost elaborat în conformitate  cu prevederile Legii Bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată)